Vilkår for deltakelse på våre turer

Generelle vilkår for deltakelse på TTs arrangementer

TTs turer er regulert av Lov om Pakkereiser som trådte i kraft 1.1.96 og forskrifter fra 1.4.96 og 1.1.97.

1. Påmelding

Fellesturene og kursene er åpne for alle som tilfredsstiller de krav som settes til deltakernes fysiske og psykiske evne til å gjennomføre turen eller kurset, se pkt. 10. Påmelding skjer ved betaling av fellesturen og kurset på våre nettsider, eller ved påmelding og betaling i vår turinformasjon. For deltakerne er påmeldingen bindende og vilkårene akseptert når betaling er foretatt. Trondhjems Turistforening er forpliktet når betaling er mottatt, se pkt.4.

2. Avtaledokumenter

Avtalen mellom deltakeren og Trondhjems Turistforening består av:

-Tur- og kursbeskrivelsen på tt.no med fakta og opplysninger om denne.

-Utstyrsliste

-Generelle vilkår

-Kvittering på betalt deltageravgift

3. Pris

Arrangementets pris omfatter de ytelser som er nevnt i beskrivelsen. Arrangøren forbeholder seg rett til å øke/senke prisen ved: Nye eller forhøyede skatter/avgifter, valutaendringer, billettforhøyelser, trykkfeil, force majeure e.l. En forhøyelse skal varsles snarest mulig og senest innen 20 dager før avreise. Dersom økningen overstiger 10 % av den annonserte pris, kan deltakerne uten omkostninger avbestille arrangementet. Ytelser utover hva programmet fastsetter, må betales ekstra av den enkelte deltaker.

4. Betaling

Betaling skjer ved påmelding på våre nettsider, eller ved påmelding og betaling i vår turinformasjon.

5. Avmelding

Avmelding av turer og kurs skal fortrinnsvis skje skriftlig. Ved avmelding inntil 15 dager før turen/kurset starter må det betales ekspedisjonsgebyr på kroner 200,-. Ved deltakeravgift pålydende eller under kroner 200,- beholdes hele beløpet. Ved avmelding fra 14 til og med 4 dager før avreisedato refunderes 50% av deltakeravgiften. Ved avmelding 3 dager før og frem til avreisedato, eller hvis den påmeldte ikke møter ved avreise, blir deltakeravgiften ikke refundert. Deltaker må selv sørge for avbestillingsforsikring, gjennom reiseforsikring eller kortselskap. Denne gjelder ved sykdom eller andre årsaker som forhindrer deltakelse.

6. Avbrudd

Hvis en deltaker må avbryte et arrangement, er Trondhjems Turistforening ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltagers private reiseforsikring. Deltaker har heller ikke krav på refusjon av hele eller deler av turkostnaden. Se for øvrig pkt. 11 Klager og pkt.7 Avlysning.

7. Avlysning av arrangement

Trondhjems Turistforening kan avlyse arrangementet p.g.a. force majeure, vanskelige værforhold, for få påmeldte, mangel på turleder el. Ved avlysning plikter Trondhjems Turistforening, hvis mulig, å underrette deltakerne så snart som mulig. Avlyses et arrangement p.g.a. de nevnte årsaker medfører det full tilbakebetaling av innbetalte beløp. Deltakerne har ikke krav på erstatning utover dette.

8. Endringer av arrangement

Trondhjems Turistforening skal, hvis mulig, gjennomføre arrangementet som angitt i turprogrammet. Det tas forbehold om at programmet kan måtte endres på grunn av endringer i rutetider, endrede åpningstider for overnattingssteder o.l.. Hvis mulig skal Trondhjems Turistforening meddele eventuelle vesentlige endringer før avreise. Slike endringer gir deltakerne rett til å trekke seg innen rimelig tid. Hele det innbetalte beløp vil da bli refundert. I tilfelle endringer må gjøres i løpet av arrangementet, skal turlederen underrette deltakerne så snart som mulig.

9. Deltakernes ansvar

Deltakerne plikter å lese avtaledokumentene grundig og vurdere om han/hun er fysisk og psykisk i stand til å delta på arrangementet. Hvis en deltaker er klar over at helsetilstanden ikke er god, er han/hun forpliktet til å konsultere lege. Deltakerne forplikter seg til å rette seg etter turledernes anvisninger. Dersom deltakeren ikke tilfredsstiller de fysiske/psykiske krav som stilles eller møter fram med mangelfullt utstyr, kan han/hun nektes å delta eller utelukkes fra resten av turen, uten at det kan kreves tilbakebetaling fra Trondhjems Turistforening. Deltakeren må selv bære omkostninger ved hjemreisen.

10. Forsikringer

Trondhjems Turistforening vil understreke at deltakelse på foreningens arrangementer skjer på deltakernes eget ansvar. Arrangøren påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under avvikling av arrangementene. Medlemmer av Norsk Folketrygd med bostedsadresse i Norge bør ha en kombi reise-/ulykkesforsikring. Andre deltakere anbefales å tegne en tilsvarende forsikring på sitt hjemsted. De fleste helårs reiseforsikringer inneholder også en avbestillingsforsikring.

11. Klager

Turleder skal umiddelbart underrettes om eventuelle klager. En skriftlig redegjørelse samt eventuelle krav må sendes Trondhjems Turistforening snarest og senest innen en måned etter turens avslutning.

12. Forbehold

Som deltaker på turer arrangert av Trondhjems Turistforening kan du bli tatt bilde av, enten av turleder eller av andre turdeltakere. Disse bildene kan bli brukt til Trondhjem Turistforenings egne publikasjoner eller på våre nettsider. Hvis du vil reservere deg fra å bli tatt bilde av må du informere turleder om dette ved turstart.

13. Hund

Hyttene til TT er tilrettelagt for hunder. Det er allikevel ikke tillatt å ta med hund på fellesturer.


Pr. 18.09.2019