Lover for Trondhjems Turistforening

Lover for Trondhjems Turistforening 

(sist endret på generalforsamlinga 27. april 2010) 

Trondhjems Turistforening er en partipolitisk og livssynsnøytral friluftsorganisasjon. 

1 Formål:

Trondhjems Turistforenings formål er å legge til rette for at flest mulig skal kunne drive et enkelt, aktivt, trygt og naturvennlig friluftsliv. 

Foreningen fremmer sitt formål:

a) ved bygging og drift av turisthytter og ved andre tiltak for bedring i losjiforhold i våre arbeidsområder

b) ved varding og merking av ruter og ved andre tiltak som kan lette og trygge framkomsten 

c) ved informasjonsmateriell, skriftlig og elektronisk, for å fremme kunnskap og inspirasjon om friluftsliv 

d) ved fellesturer, kurs og andre møteplasser for medlemmene, Eventuelt også arrangementer for andre grupper som styret velger å prioritere 

e) ved å fremme natur- og miljøverninteresser i våre områder

f) ved andre tiltak som styret finner formålstjenlig 

2 Medlemmer: 

Foreningen har følgende grupper medlemskap: 

a) Årsbetalende medlemmer 

b) Livsvarige medlemmer 

c) Innbudte medlemmer 

d) Æresmedlemmer 

Styret kan stryke årsbetalende medlemmer som ikke har betalt sin kontingent innen 31. desember. Styret kan beslutte reduserte kontingentsatser for særskilte medlemsgrupper. Styret kan ekskludere medlemmer som viser uverdig opptreden eller på annen måte skader foreningen. Den ekskluderte kan innanke vedtaket for årsmøtet.

3 Æresbevisninger: 

Personer som har gjort foreningen særlige tjenester kan styret utnevne til æresmedlemmer. Styret tildeler foreningens hederstegn, og kan innby til livsvarig medlemskap uten kontingent. Styret gir melding om dette til årsmøtet. 

4 Foreningens ledelse: 

STYRET 

Foreningen ledes av et styre med sete i Trondheim. 

Styret består av Styreleder, styrets nestleder og 6 medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når styreleder, eller i vedkommendes fravær, nestleder og 3 styremedlemmer er til stede. Styrets nestleder velges av og blant styrets medlemmer. Styreleders evt nestleders stemme er avgjørende ved stemmelikhet. Den som skal velges inn i styret må være medlem av Trondhjems Turistforening. En representant for undergrupper i TT, som har årsmøte og velger styre, har møte og talerett på TTs styremøter. Styret forvalter og disponerer foreningens midler i samsvar med paragraf 1, og avgjør ellers alle saker som ikke er lagt til årsmøtet. Styret kan nedsette arbeidsutvalg (bestående av styreleder, nestleder og ett styremedlem) og de komiteer som det finner nødvendig. Det ansetter daglig leder og fastsetter dennes lønn. Daglig leder er ansvarlig for foreningens løpende drift. Foreningen forpliktes ved styreleder og ett styremedlem i fellesskap. 

RÅDET 

Rådet består av 12 medlemmer som velges for 3 år ad gangen. Rådets medlemmer kan gjenvelges tre ganger, slik at maksimal funksjonstid blir 12 år. Rådet ledes av en ordfører som velges av - og blant Rådets medlemmer. Rådet skal innkalles minst to ganger i året. På rådsmøtene skal styreleder i foreningen være tilstede, og de øvrige styremedlemmer gis anledning til å delta, alle uten stemmerett. I tilfelle stemmelikhet på rådsmøtene er ordførerens stemme avgjørende. 

Rådet skal:
a) behandle styrets årsberetning og årsoppgjør og avgi uttalelse til årsmøtet om dette.
b) avgi uttalelser i saker hvor styret finner det nødvendig.
c) være høringsinstans i foreningens strategiarbeide.
d) utpeke ordstyrer for årsmøtet
Rådet kan på eget initiativ ta opp andre saker til behandling 

5 Ordinært årsmøte: 

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 15. mai. Tidspunktet for årsmøte og saklisten kunngjøres med 2 ukers varsel i Adresseavisen og på foreningens hjemmeside. Dokumentene skal i denne tiden være lagt ut på foreningens kontor. Stemmerett har medlemmer som har fylt 15 år, var innmeldt innen 1. februar, og har betalt kontingenten. Beslutningen på årsmøtet fattes ved alminnelig flertall med unntak av beslutninger i de saker som er nevnt i paragrafene 8 og 9. 

Årsmøtet behandler: 

1. Forretningsorden 

2. Årsberetning for foregående år 

3. Revidert regnskap for foregående år. 

4. Rapport fra desisorene 

5. Budsjett for inneværende år 

6. Fastsettelse av kontingenten for årsbetalende og livsvarige medlemmer. Dog kan styret for det enkelte år foreta regulering av kontingenten i takt med den alminnelige prisutvikling uten å forelegge saken for årsmøtet. Slik regulering foretas i tilfelle for årsbetalende og nye livsvarige medlemmer på grunnlag av endringer i konsumprisindeksen, og avrundes oppover til nærmeste tikrone. 

7. Strategidokument 

8. Forslag fra styret. 

9. Forslag som medlemmer har sendt skriftlig til styret innen fire uker før årsmøtet 

10. Valg på: 

       a. styreleder for 2 år 

       b. styremedlemmer for 2 år 

       c. medlemmer av Rådet 

       d. lønnet revisor 

       e. 2 medlemmer til kontrollutvalget 

       f. 1 medlem av valgkomiteen for 2 år. Det tredje oppnevnes av styret 

Styremedlemmer kan gjenvelges tre ganger slik at deres funksjonstid blir maksimalt åtte år. Hvis et styremedlem blir valgt til styreleder, velges et nytt medlem til styret for resten av funksjonstiden. 

Hele eller deler av valget kan foregå skriftlig hvis minst en av årsmøtedeltakerne krever det. Valgbar til verv under punktene a, b, c og e, er medlem etter forslag fra valgkomiteen, eller etter skriftlig forslag til styret fra minst 5 medlemmer innen 1 uke etter at årsmøtet er kunngjort. 

6. Valgkomiteen:

Valgkomiteen skal innen fire uker før årsmøtet sende skriftlig forslag for samtlige valg unntatt valgkomite. Styret fremmer forslag til medlem av valgkomiteen innen samme frist. Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer. Valgkomiteens valgte medlemmer velges for 2 år. Valgkomiteens medlemmer kan gjenvelges inntil tre ganger slik at maksimal funksjonstid blir 8 år. Hvis et medlem av valgkomiteen faller fra midt i en periode gis styret fullmakt til å oppnevne en ny representant fram til neste generalforsamling.

 7 Ekstraordinært årsmøte: 

Ekstraordinært årsmøte holdes etter beslutning av Styret, Rådet, eller etter skriftlig forslag fra minst 2 % av medlemmene. For innkalling, varsel, avstemninger og stemmerett gjelder det samme som for det ordinære årsmøte. 

8 Den Norske Turistforening:

Trondhjems Turistforening er medlem av Den Norske Turistforening. Styret oppnevner foreningens representanter til Den Norske Turistforenings landsmøte.

9 Lovendringer: 

Forandringer av lovene kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall. Skriftlig forslag må være styret i hende innen fire uker før årsmøtet. 

10 Oppløsning: 

Foreningen kan bare oppløses dersom det vedtas på 2 påfølgende ordinære årsmøter med ¾ flertall og dersom det ved siste gangs behandling minst møter 2% av medlemsmassen. Hvis lovlig oppløsning er vedtatt overføres foreningens midler til Den Norske Turistforening som vil forestå den løpende drift i henhold til sine vedtakter, herunder bidra til etablering av ny medlemsforening for å ivareta de lokale interesser.