Vedtekter for Trondhjems Turistforenings Veteraner (VeTT)

Vedtatt på Lavollen den 5.05.2000 og revidert på årsmøtet i Sandgata 4.03.2013 og på årsmøtet på Skistua 4.03.2019

1. VeTT (veteranan) er en gruppe innen Trondhjems Turistforening.

2. FORMÅL:

VeTTs formål er å fremme og vedlikeholde interessen for friluftsliv og tilhørende aktiviteter.

3. MEDLEMSKAP:

For å ha stemmerett og valgbarhet i VeTTs organer og bli registrert i VeTTs eget medlemskartotek, kreves medlemskap i Trondhjems

turistforening eller annen organisasjon tilsluttet forbundet DNT. Du vil  derved motta informasjon i form av nyhetsbrev og tilgang til

vår facebookgruppe.

4. ÅRSMØTET:

Årsmøtet holdes innen 15. mars.

Innkalling legges ut på TTs kontor to uker før årsmøtet.

Saker til årsmøtet sendes styret innen 1. februar.

Årsmøtet behandler bare saker som er nevnt i innkallingen.

Årsmøtet behandler:

-årsmelding

-regnskap med budsjett

-framsatte forslag

-valg

5. STYRET I VeTT:

Styret består av 6 medlemmer.

Styremedlemmene velges for 2 år i gangen.

Styret konstituerer seg selv.

Styreleder velges for ett år av gangen blant styrets valgte medlemmer.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede.

I saker med stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

6. VALGKOMITE:

Valgkomiteen består av 3 medlemmer valgt for 3 år.

Ett av medlemmene skiftes ut hvert år ved valg på årsmøtet.

Valgkomiteen velger selv sin leder for ett år av gangen.

Valgkomiteens forslag til styremedlemmer i VeTT skal være styret i hende 3 uker før årsmøtet.

7. OPPLØSNING:

Oppløsning av VeTT må eventuelt vedtas av styret i Trondhjems Turistforening etter anbefaling fra årsmøtet i VeTT.

Ved oppløsning tilfaller gruppens midler Trondhjems Turistforening.

8. GODKJENNING:

Vedtektene i VeTT må godkjennes av hovedstyret i Trondhjems Turistforening.

9. VEDTEKTSENDRINGER: Endringer i vedtektene kan bare vedtas på ordinært årsmøte med minst 2/3 flertall av de frammøtte.