Nedalshytta har jubileum

Nedalshytta har to jubilèer i år. Det er 125 år siden den første Nedalshytta ble tatt i bruk og det er 50 år siden den nye Nedalshytta ble bygget. Dette markerer vi med en hyggelig tilstelning som du kan delta på.

Allerede i 1889 hadde TT overnattingsavtale på Nedalen gård. Besøket økte på og i 1897 ble den første Nedalshytta bygget. Senere ble Nedalshytta bygget ut flere ganger. På 70-tallet kom kraftreguleringen til Nedalen, og gamle Nedalshytta ble liggende under vann. Derfor ble den nye Nedalshytta bygget og åpnet sommeren 1972. 

Det første kvarteret
Etter alt å dømme må det ha vært formannen selv som sommeren 1888 dro inn til Nedalen for å forhandle om opprettelsen av et kvarter på Nedalen gård. Avtale ble det, og påfølgende sommer sto to rom på gården klare med fire senger, servise og annet nødvendig utstyr som foreningen hadde anskaffet og fått fraktet opp til gården. Også en båt ble anskaffet, slik at turistene skulle komme seg tørrskodd over Nea. I løpet av denne sommeren (1889) ble den første fotruten i Sylene merket opp fra Stugudal og inn til Nedalen. En ny tid var i emning ved Sylenes fot. Allerede den første sommeren begynte turistene å komme. TT hadde våren 1889 utgitt en "Reisehaandbog for Trondhjem og de to trondhjemske Amter", med Schulz som forfatter, og her ble reisen fra Trondheim til Tydal, og fotruten inn til Nedalen, beskrevet. Med denne boken fikk de brede lag av byens befolkning for første gang et inntrykk av de fantastiske fjellområdene som lå innen rekkevidde i både Sylene og Trollheimen. Fritiden dengang var rett nok begrenset, kommuikasjonene ennå dårlige og reisen lang; tre dager måtte man ifølge Schulz regne med å bruke fra Trondheim til Nedalen, men turen var verd både tid og strev for Nedalen "ligger overmaade vakkert i en ved sin fyldige, alpine flora interessant høifjeldstrakt". I løpet av sommeren 1889 hadde ikke mindre enn 52 trondhjemmere, "hvoraf 7 Damer", besøkt Stugudal, og 17 av dem hadde også funnet veien inn til Nedalen, hvor Lars Olsen Stuedal var engasjert som fører fra 15. juli til 20. august.

Den første Nedalshytta
Fotturistene i Nedalen var på denne tiden begynt å bli så mange at kvarteret på Nedalen gård ikke lenger kunne huse alle som kom. TTs styre tenkte først å be Jon Nedalen om å få utvide kvarteret med ett eller to rom til, men "efter nærmere Overveielse fandt man det dog heldigst at gå til fuldstændig Nybygning". Foreningen fikk en tomt til disposisjon like ved gården, og denne første Nedalshytta, som også fikk to rom og fire senger, sto ferdig til sommersesongen 1897. Prisen for nyervervelsen var 400 kroner.

Den andre Nedalshytta
Allerede i 1902 så foreningen seg derfor igjen nødt til å bygge, ikke minst på grunn av en tiltagende vinterturisme. Besøket i Nedalen var dette året kommet opp i 69 turister - 32 sommerturister og 37 skiløpere i påsken. Av de siste var ikke mindre enn 14 kommet til Nedalen på en gang uten at det var gitt forvarsel av noe slag. I TTs årsberetning ble det redegjort for saken, som på ingen måte var problemfri: "Uagtet der i god tid var averteret i Trondhjemsaviserne, at der ikke kunde modtages skiløbere på Nedalen, indfandt der sig dog i påsken en del sådanne, og flere af disse opførte sig beklageligvis på en sådan måde, at eieren fandt sig beføiet til at frasi sig al befatning med turister, hvis ikke turistforeningen kunde utvide sine huse og skaffe bedre udstyr deroppe." Eieren var imidlertid ikke nå lenger Jon Nedalen. Etter å ha ryddet og drevet Nedalen gård i 37 år, hadde han i 1900 solgt gården og hele den omlag 50000 mål store eiendommen til ingeniør Jørgen Lysholm fra Tydal og flyttet til Brekken. Men til tross for problemene som vinterturistene hadde forårsaket, var Lysholm innstilt på samarbeid. Da en ny hytte som nevnt kom på tale i 1902, stilte han tomt vederlagsfritt til disposisjon, og det ble bestemt at den nye hytta skulle bygges på en idyllisk plass i bjørkeskogen, på en liten haug nede ved Nea omlag 300 meter vest for gården.

TT kjøper Nedalen gård
Jørgen Lysholm drev Nedalen gård i fem år før han forpaktet bort driften og flyttet fra dalen. Etter hvert så han det som lite formålstjenlig å bli sittende med eiendommen og signaliserte at han ville selge. Styret i TT ga da beskjed om at foreningen kunne være interessert i å kjøpe. Etter en del forhandlinger ble kjøpekontrakten underskrevet i august 1913. "Eiendommene har et areal av mellem 40 og 50 km2, hvorav størsteparten er bart høifjeld. Dens østgrense falder sammen med riksgrænsen i en længde av omtrent 11 km fra Storsylen i nord til Nea i syd. Paa gaarden Nedalen fødes for tiden 1 hest, 15 à 16 kreaturer og mange gjeter," heter det i TTs årsberetning for 1913. Turistforeningen betalte 10000 kroner for eiendommen. Ved kjøpet sto det syv hus på gården - tre stuebygninger, låve, fjøs og to stabbur, som ble taksert til en samlet verdi av 10300 kroner. Man kan derfor ikke si annet enn at kjøpesummen var gunstig for TT, selv om det altså dreide seg om en eiendom som både lå høyt til fjells og langt av lei. Nedalen gård ble i turistforeningens eie drevet med forpakter til 1951, da driften ble nedlagt, men foreningen leiet i flere år etter dette kyr i sommerhalvåret og budeie til å passe dem for å skaffe melk, ost og smør til Nedalshytta.

Teksten er hentet fra fra boka "Fjellets arvesølv" - TTs årbok fra 2005 skrevet av Karl H Brox. Les hele historia om Nedalshytta her

Skrevet av Jonny Remmereit 8. juli 2022