Dette mener TT om nasjonal ramme for vindkraft  

Kartet viser hvilke områder som har fått konsesjon til å bygge ut vindindustri. I tillegg viser kartet hvilke områder som nå foreslås i nasjonal ramme som man mener egner seg godt for vindkraft.
Kartet viser hvilke områder som har fått konsesjon til å bygge ut vindindustri. I tillegg viser kartet hvilke områder som nå foreslås i nasjonal ramme som man mener egner seg godt for vindkraft.

12. juni arrangerte olje- og energidepartementet et innspillmøte i Trondheim om «nasjonal ramme for vindkraft på land.» Denne rammen er et forsøk på å lage en helhetlig vurdering av hvor i Norge det er mest egnet å bygge ny vindkraft i framtiden. Den bygger på en vurdering av en rekke faktorer, som vindforhold, overføringskapasitet, og natur- og kulturverdier. Merk at dette kommer på toppen av det som allerede er godkjent i Trøndelag, og det er allerede alt for mye.

Norges vassdrags- og energidirektorat» har etter dette pekt ut 13 områder over hele Norge som etter deres skjønn peker seg ut som best egnet for bygging av ny vindkraft. I praksis vil dette fungere som en klar melding til utbyggere om at dette er de områdene de må lete i for å finne nye vindkraftprosjekter.

Inntrykket vårt på møtet er at de har tatt hensyn til en del forhold, og utelatt mange områder på grunn av det grunnlaget de har. Samtidig pekte de på at de mangler mye kunnskap. Friluftsliv er for eksempel ikke vektlagt i det hele tatt, selv om TT og Nord-Trøndelag Turistforening sendte inn en oversikt over viktige friluftslivsområder.

Vi registrerer at de områdene som er pekt ut, Trøndelag har fått tre av dem er det store natur og friluftslivsverdier. Rensfjellet, Brungmarka, Igelfjellet, Barnas Naturverden, Fjordruta, Hemnekjølen, Ruten for å nevne noen. Dine favoritturer står i fare for å gå i industriområder i framtida.

Mange engasjerer seg i arbeidet mot vindkraft, og av de titalls aktørene som kom med innspill på møtet var bare to positive til videre vindkraftutbygging selv om det betød nedbygging av natur. Reindrifta ved Lars Åge Brandsfjell holt et flott innlegg, det samme gjorde Karl Olav Merk som representerer «Nei til vindindustri i Rennebu,» han er vårt vertskap på Jøldalshytta. Flott engasjement og kjærlighet til naturen i sin hjemkommune. TT holdt også et innlegg som er gjengitt under der vi sterkt oppfordrer til å lete etter løsninger som ikke ødelegger naturen.

ETrøndelag har tatt den største byrden med landbasert vindkraft så langt. Det er allerede gitt 20 konsesjoner, og man vil se vindindustrianlegg langs hele kysten når dette er på plass. På toppen av dette er hele 40 %  av det totale arealet i nasjonal ramme  for videre vindkraftutbygging lagt til Trøndelag. Dette går naturligvis ikke.

Det er i og for seg bra at vi får en nasjonal ramme. Dette etterlyste turistforeningen og andre også før forrige konsesjonsrunde. Den viser dessverre, at de områdene som allerede er bygd ut i Trøndelag nesten uten unntak ikke burde vært tillat. Samtidig må man ta hensyn til det som er gjort og vurdere den samlede belastningen på Trønderske fjell og det unike kystheilandskapet. Vi har allerede bygd ned for mye verdifull natur i Trøndelag.

Når man nå snakker om lønnsom utbygging av landbasert vindkraft, har man unnlatt å verdsette naturen som bygges ned. Vindkraften er altså subsidiert med både elsertifikater og «gratis» natur.

Kostnaden slik Turistforeningen ser det er enorm. Det er antakelig den største arealsaken i Norge noen sinne. Det er enormt frustrerende at man kjører på med denne massive utbyggingen uten først å satse på de tiltakene som ikke krever at vi ofrer naturen på denne måten.

·         Energieffektivisering og sparing (vi sløser med strøm i Norge)

·         Effektivisering av eksisterende vannkraftanleggene har stort potensiale men har dårligere rammevilkår enn vind

·         Varmepumpeteknologi og solstrøm

·         Vindkraft i allerede utbygde industriområder er ikke nevnt som et alternativ

Så kommer en aktiv satsing på andre og mindre naturødeleggende produksjonsmetoder, som vindkraft til havs, og sikkert andre ting som ligger litt lenger fram. Ensidig satsing på landbasert vindkraft sinker utvikling av bedre og mer naturvennlige metoder. Vi har det travelt, men ikke så travelt at vi ikke har tid til å tenke en langsiktig bærekraftig utvikling. (Det er et uttrykk som heter å pisse i buksa for å holde varmen, det er en dårlig løsning på lang sikt)

Trønderne har sett at denne utviklingen går i feil retning. Motstanden og konfliktnivået har eskalert. Holdningen blant turistforeningens medlemmer har også endret seg fra positiv i 2018 til klart negativ nå. Dette er nok et bilde på at folk ikke tidligere har vært oppmerksom på hvilke enorme inngrep vindkraft på land representerer. Det er ikke vindkraft i seg selv som er problemet, men at det ødelegger så mye natur. Vindturbinene er en ting, visuelt, støy og negativ påvirkning på fuglelivet. Enda verre er veianleggene som fører til de irreversible inngrepene som vi nå ser langs hele Trøndelagskysten.

Så har vi gjennom arbeidet med nasjonal ramme fått tre store områder som NVE mener egner seg til vindkraftproduksjon. Det må være vindforhold og overføringskapasitet som har vært kriteriene. For vi kjenner disse områdene, og kan ikke forstå at de egner seg i det hele tatt. Det er noen av de mest verdifulle natur- og friluftsområdene vi har som er pekt ut. Jeg er sikker på at de aller fleste trøndere nikker gjenkjennende til områder som Skarvan og Roltdalen, Rensfjellet, Vennafjellet, Samsjøen, Igelfjellet, Barnas Naturverden. Lenger vest har vi områder som Hemnekjølen, Ruten og Fjordruta. I nord har vi Terråkfjellet, Geitfjellet, Bangsjøan, og Grønningen. Dette er nasjonale fjellturområder, regionale turområder. Det er store hytteområder. Ikke minst er dette de mest brukte turområdene for folk i Trondheim og andre store befolkningstette områder. Det forteller meg at kunnskapsgrunnlaget som er lagt til grunn er alt for tynt. Vi vil forsøke å peke på dette i vår høringsuttalelse. Føre var prinsippet må i langt større grad legges til grunn. Vi ønsker å ta alle viktige natur og friluftslivsområder ut av nasjonal ramme.  For selv om dette ikke er en utbyggingsplan, så er det all grunn til å tro at presset på de områdene som blir stående vil bli stort. Det er mektige aktører og mye penger som står på spill. Det er også vårt inntrykk at konsesjonsbehandlingen har vært bedre tilpasset utbyggere enn de som ønsker å ta vare på naturen. Det må det bli en endring på.

Vi i turistforeningen sloss for naturen vår. Vi mener naturen er viktig i seg selv. Vi kan ikke leve uten, og vi vil, som den tradisjonelle norske odelstankegangen overlate Trøndelag til våre barnebarn i minst like god stand som da vi overtok. Vi vil gjøre det vi kan for å begrense utbygging i verdifull natur så mye som mulig. Vi kan ikke se at vi tåler mer vindkraft i viktige naturområder i Trøndelag nå.

Frode Støre Bergrem
Daglig leder Trondhjems Turistforening

Les også 

Trønderske politikere vil stoppe all ny vindkraft

Et stort flertall av fylkespolitikerne i Trøndelag sier nei til mer vindkraft, og vil klage på alle nye konsesjonssøknader. Les artikkelen på nrk.no