Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

Nå blir det skispor i Gjevilvassdalen

Frostating lagmannsrett avsa den 22.9.2017  dom i ankesaken om Gjevilvassveien. I dommen forkastes anken fra de 5 grunneierne som krevde vinterbrøyting av veien fra bommen ved Osen og fram til Gjevilvasshytta.

I 2013 ble veien i Gevilvassdalen organisert i et samvirkeforetak (SA)etter tidligere å ha vært organisert i et veglag. En del av grunneiere har flere ganger søkt om å få brøyte veein fra Osen til Gevilvasshytta, for på denne måten å kunne bruke traktor eller bil til sine eiendommer også om vinteren. Styret i veglaget – og senere samvirkeforetaket,  har imidlertid vedtatt at veien ikke skal vinterbrøytes forbi vinterparkeringen.

Spørsmålet om vinterbrøyting ble behandlet i Sør-Trøndelag jordskifterett i 2013. Jordskifteretten vedtok en bruksordning som innebar at partene for egen kostnad selv kunne brøyte de vegstrekningene som samvirkeforetaket ikke ønsket å brøyte.

Før vintersesongen 2016-2017 bestemte et ekstraordinært årsmøte i Gevilvassveien SA at veien inn til Gjevilvasshytta ikke skylle brøytes vinterstid, og at vegen skulle stenges med bom. Fem av de bruksberettigede til vegen reiste søksmål for Sør-Trøndelag tingrett om gyldigheten av årsmøtevedtaket, idet de ønsket å vinterbrøyte vegene inn til sine eiendommer. Tingretten frifant Gevilvassveien SA, og de fem anket dommen til lagmannsretten.

Lagmannsretten har nå behandlet anken og særlig tatt stilling til spørsmålet om en avgjørelse fra jordskifteretten, hvor samvirkeforetaket ikke var part, skal ha forrang foran ett ellers lovlig årsmøtevedtak i Gevilvassveien SA.

Lagmannsretten uttaler at for et samvirkeforetak må samvirkeloven – som hovedregel -  gå foran jordskifteloven når det gjelder driften av selskapet. Lagmannsretten gir i dommen videre uttrykk for at et flertall i et samvirkeforetak kan regulere bruken av en vegrett, og at den enkelte rettighetshaver dermed må tåle noen begrensninger dersom dette er saklig begrunnet i fellesskapets interesser. Samtidig sier lagmannsretten at det vil bero på et skjønn hvor tålegrensen for regulering av en vegrett ligger. Lagmannsretten mener etter dette at det å nekte vinterbrøyting, men å samtidig tillate bruk av snøscooter og i enkelte tilfeller traktor, er en regulering av graden av tilgjengelighet som rettighetshaverne må respektere. Dommen er avsagt under dissens 2-1.


Dommen er ikke rettskraftig og kan bli anket til Høyesterett.
Advokat Ola Oldren ved advokatfirmaet Bjerkan Stav har vært prosessfullmektig for Gjevilvassveien SA både i tingretten og lagmannsretten.

Skrevet av Jonny Remmereit 3. oktober 2017