Snøskuterløyper på Røros?

Visste du at det pågår arbeid for å få etablert regionale snøskuterløyper i Trøndelag? På Røros skal politikerne ta stilling til om de ønsker dette i kommunen. Er snøskuterløyper forenlig med det ansvaret Røros er pålagt; nemlig å «ivareta verdensarvverdiene"?
Dette svares godt opp i leserinnlegget som er gjengitt i Arbeidets Rett og i Fjell-Ljom. Leserinnlegget er veldig i tråd med det TT tidligere har uttalt om snøskuterløyper for fornøyelsseskjøring i naturen. Derfor deler vi dette innlegget med dere, etter tillatelse fra artikkelforfatterne.

LESERBREV

Arbeiderpartiet på Røros skal den 18. nov. drøfte spørsmålet om opprettelse av snøskuterløyper for fornøyelseskjøring. Som grunnlag for drøftingene er styret og medlemmene forelagt en solid utredning.

Den er utarbeidet av et utvalg oppnevnt av styret. Utvalgets innstilling er at etablering av snøskuterløyper frarådes. På medlemsmøtet skal det voteres. Resultatet blir en pekepinn på hva flertallet i Ap mener om saken. SV, V og Røroslista har gjort de samme vurderingene tidligere og vedtok et klart NEI til snøskuterløyper.
Uansett hva som blir utfallet av voteringa på Aps medlemsmøte, må en slik sak behandles av kommunestyret. Der må det et flertallsvedtak til før politikerne kan be kommunen sette i gang med utredninger. Og hvordan kommer saken til behandling i kommunestyret? Det kan i dette tilfellet skje ved at en av kommunestyrerepresentantene fremmer en interpellasjon, eller ved at kommunestyret får saken på bordet gjennom et såkalt innbyggerinitiativ - en underskriftkampanje.

Pengene
DET ER Selskapet Vinterled Røros AS som ønsker å etablere interkommunale snøskuterløyper. Røros snøscooterklubb, snøscooterklubbene i nabokommunene, Snøscooterklubbenes Fellesråd (SKFR) og Snøscooterimportørenes forening (SIF) står bak og presser. Aksjeselskapet har ikke så mange aksjonærer, men de har sterke pengekrefter og organisasjoner i ryggen. Blir planene realisert, vil Røros ende opp som et snøskuterknutepunkt.
Men reiselivsproduktet de ønsker seg er på alle måter i utakt med tida. Etablering av snøskuterløyper har ikke støtte i nasjonale og internasjonale reiselivsstrategier. I 2017 signerte Innovasjon Norge, DNT, Fellesforbundet, Hanen, NCE Tourism, NHO Reiseliv, Virke, Norsk Reiseliv, Norges Naturvernforbund og De historiske hoteller og spisesteder dokumentet «Mot et bærekraftig reiseliv - Veikart fra reiselivsnæringa i Norge», og der står det: «Ytterligere inngrep og utbygginger som forringer natur- og kulturverdier må forhindres. Større sammenhengende naturområder med urørt preg må tas vare på. Den omfattende liberaliseringen av motorferdselregelverket vil true naturverdiene og bør derfor reverseres.»
Sentrale strategier for norsk reiseliv har i mange år handlet om en mer ansvarlig turisme som tar hensyn til natur- og kulturverdiene. Det ferskeste dokumentet som flagger dette, er «Nasjonal reiselivsstrategi 2030», fra 2021. Det er også grunn til å minne om at Norge støtter UNESCOs program for bærekraftig reiseliv.

Naturverdiene
RØROSINGENE VET godt hva naturen har betydd for overlevelse og livsutfoldelse. Muligheten alle har til å ferdes uforstyrret i det vennlige og vidsynte vinterlandskapet, har vært og er høyt verdsatt. Det handler om grunnleggende verdier, identitet og stedstilknytning. Vår natur er en sårbar verdi som tilhører fellesskapet. Det kan vi glede oss over når vi er i naturen på naturens egne premisser.
Snøskuterløyper kommer til å påvirke natur- og friluftsområdene med forstyrrelser, støy og forurensning. Norsk institutt for naturforskning, NINA, oppgir at områdene på begge sider av en skuterled blir influert i minst en kilometers avstand. Et løypenett på 160 km resulterer i et influert område på minst 1956 km2 - som utgjør 16% av kommunens totale areal. Omdisponering av utmarksareal i en slik størrelse innebærer et betydelig naturtap - og det uten samfunnsmessig nytte eller nødvendighet.

Mye å tape, lite å vinne
SNØSKUTERLØYPER TVERS gjennom verdensarven Røros
Hvis vertskommunen for verdensarven tillater aktiviteter som påvirker de historiske verdiene, vil både formidlinga og oppfattelsen av stedet endre seg. Da utfordrer vi verdensarvkonvensjonen - verdens viktigste miljøkonvensjon.
I 2019 fikk Røros tilført 11 millioner kroner fra Riksantikvaren til sikring og formidling av verdensarven, av dette 9,5 mill. til Røros kommune, 1,8 fra Miljødirektoratet til verdensarvsenteret og 9,2 fra Statsbygg til vedlikehold av eiendommene etter kobberverket. Fra 2012 til 2019 ble det i alt overført 71,1 millioner verdensarvkroner! Så Røros bør vise respekt for verdensarvverdiene og utøve aller beste praksis!

Kommunens planverk
VERKEN KOMMUNEPLANENS samfunnsdel (20162028), Klima- og miljøplanen (2018-2030), Folkehelseplanen (2017-2027) eller Temaplan for næring (2017-2029) støtter ønsket om etablering av snøskuterløyper. Kommunens planverk er styringsdokumenter som har som mål å forbedre miljøet, legge til rette for miljøvennlige virksomheter og levemåter, bedre folkehelsa, framheve verdsarvens kvaliteter og arbeide for en miljøaktiv kommune med langsiktige målsettinger. Da politikerne på Røros vedtok disse planene, sa de i realiteten nei til snøskuterløyper.


Ansvaret for landskap, mennesker og rein
AP-UTVALGETS UTREDNING
gjør greie for noen av ulempene snøskuterløyper vil få for reindrifta. Vi spør; er det klokt å åpne opp for en ny type naturbruk som har negativ innvirkning på reinens beiteland, og som dermed kan få konsekvenser for menneskers levemåte og kulturutøvelse? Og er det noen som ikke helt har skjønt reindriftas verdiskaping for Rørossamfunnet?

Konfliktene
FÅ SAKER fører til så sterke konflikter i et lokalsamfunn som snøskuterleder. Også på Røros kommer dette til å skape dype splittelser - og det i ei tid da vi mer enn noe annet har behov for samarbeid om viktige klima-, natur- og folkehelsespørsmål. Intakt vinternatur er en av våre største fellesverdier. Vil vi nå stå samlet på naturens side?

Forfattere: 
RANDI BORGOS, TORGUN BREAN, ANETTE NORSETT, CARR MARIT OSE og GUNN MERETHE PRYTZ
Administratorer for fb-gruppa Nei til snøskuterløyper på Rørosvidda

Skrevet av Frode Støre Bergrem 17. november 2021