Naturen i Trøndelag har lidd nok, men nå er det et håp.

Det gir nå håp om at vi slipper at natur- og friluftsområder blir ofret til vindindustri i fremtiden.
Det gir nå håp om at vi slipper at natur- og friluftsområder blir ofret til vindindustri i fremtiden.

Miljø - og energikomiteen har levert sin innstilling til stortingsmeldingen om vindkraft. Den gir håp om bedre beskyttelse av viktige natur- og friluftsområder.

Det er positive signaler i innstillingen, men det er foreløpig ikke flertall for viktige innstramminger for å hindre videre nedbygging av natur- og friluftsområder.

-Vi ser av innstillingen at flere partier har samlet seg om tiltak som vil beskytte naturen og det er vi glade for. Turistforeningen har jobbet mye med partiene på Stortinget, og opplevd at det er tverrpolitisk enighet om at vi må ta langt bedre hensyn til natur og friluftsliv enn vindkraftpolitikken hittil har lagt opp til. Da er det skuffende å se at det ikke er flertall for gode og viktige forslag som ville beskyttet verdifulle områder mot nedbygging, sier Nina Pettersen, daglig leder i Nord-Trøndelag Turistforening og Frode Støre Bergrem, daglig leder i Trondhjems Turistforening.

De peker på DNTs fjorten krav til nytt konsesjonssystem og mener at deler av innstillingen fra komiteen peker i riktig retning. 

Fare for at naturhensyn blir nedstemt

Utbyggingssakene i Trøndelag har vært og er preget av høyt konfliktnivå nettopp fordi det har såpass store negative konsekvenser for både reindrift, natur og friluftsliv.

- Det ligger blant annet inne forslag om å verne villmarkspreget natur og forslag om klarere kriterier for tildeling av konsesjoner. Men slik det ser ut nå vil flere av de viktige hensynene til naturen bli stemt ned. Det er et paradoks når 9 av 10 i befolkningen mener at vi må ta mye mer hensyn til natur i vindkraftsaker, sier Pettersen

Vi mener likevel at Stortingets behandling gir grunn til optimisme.
-For oss som har fulgt vindkraftdebatten lenge er det godt å se at en såpass stor del av Stortinget ser behovet for å stramme inn. Selv om det ikke ser ut til å bli flertall for flere av de gode forslagene, bør regjeringen absolutt merke seg signalene Stortinget her gir om at naturen må få bedre vern. Det er vår tydelige melding til olje- og energiminister Tina Bru etter å ha lest innstillingen, sier Bergrem. 

Stort ansvar hos kommunene

Om flertallet for å flytte arealavklaringene til plan- og bygningsloven, så sier begge:

- Det er bra at lokalsamfunnene får en sterkere hånd på rattet i vindkraftspørsmål, men mer makt til kommunene betinger en mer aktiv miljøforvaltning og nasjonale rammer som bidrar til at vi tar mer hensyn til natur- og friluftsverdier. Det er veldig bra at mange kommuner i Trøndelag allerede har vist at de tar ansvar og vært tydelige på at det ikke er aktuelt å bygge ned deres verdifulle naturområder. Den voksende motstanden og det store konfliktnivået rundt vindkraft på land er et klart signal om at vi ikke kan fortsette å bygge ned naturen slik vi har sett det i Trøndelag.


Langdalsheian i Snillfjord er ett av naturområdene som nå er tapt og omgjort til vindindustriområde.
Langdalsheian i Snillfjord er ett av naturområdene som nå er tapt og omgjort til vindindustriområde.
Frode Støre Bergrem/TT
Frode Støre Bergrem/TT
Nina Pettersen/NTT
Nina Pettersen/NTT
Støtt arbeidet mot vindkraft i naturen i Trøndelag!

Skrevet av Jonny Remmereit 26. november 2020