Tilrettelegging  for  friluftsliv
i  markaområdene

Foto: Knut Inge Røstad

Tur og friluftsliv er den aktiviteten de aller fleste av oss oppgir som viktigst. Populariteten for å gå på tur er stor, og økende. Det er artig å se yrende liv i marka både sent og tidlig. Naturen betyr mye for oss i en travel hverdag. Aktiviteten krever tilrettelegging for å bevare natur og for å gjøre turen trygg og attraktiv for alle som er på tur.

Jeg vil anta at alle TT-medlemmer er spesielt opptatt av slike spørsmål, kanskje er du en av dem som skal gå Topp7 neste søndag.  Jeg vil kommentere dette her for å vise litt av TTs engasjement. Jeg omtaler Trondheim spesielt, men dette er aktuelt også i andre kommuner.


Trondheim Kommune har tatt dette temaet alvorlig, og laget en meget god plan for friluftsliv og grønne områder i byen og i marka. Denne planen gir et godt utgangspunkt for å sikre gode områder for friluftsliv, at viktige grønne områder i byen og marka blir bevart og ikke tatt i bruk til andre gode formål. Jeg tror det er svært viktig for livskvaliteten til oss som bor her.

Planen avdekker også at det er mye som må gjøres for å sørge for at områdene som skal brukes til friluftsliv er tilrettelagt på en god måte for alle som ønsker det. Tilretteleggingen skal også sikre at naturområdene blir ivaretatt og ikke utsettes for unødig slitasje.


Dette krever en stor innsats, og det er min bekymring at Trondheim kommune ikke greier å prioritere dette arbeidet i stor nok grad. Det er mange dyktige mennesker som arbeider med dette i kommunen, både på plansida og i Trondheim Bydrift, men det ser ut som om oppgavene ikke står i forhold ti kapasiteten. Derfor bærer mange stiforbindelser i marka preg av forfall og manglende tilrette-legging for å tåle den bruken som vi har i dag. Dette gjelder særlig på sommeren, og for de som går til fots.

Preparering av skiløyper ligger på et helt annet nivå etter mitt skjønn. Frivilligheten er i for liten grad engasjert i arbeidet med stiene i Trondheim. Det er selvsagt unntak, Trondhjems Skiklubs «Bymarksveteraner» har gjort en stor jobb i mange år. Det er også mange andre eksempler, beklager til dem som ikke blir nevnt, men jeg tror mange organisasjoner, TT inkludert, kunne ha gjort mye mer for å bidra til dette arbeidet. Det er imidlertid kommunen som må tilrettelegge for frivilligheten slik at vi vet hva som skal gjøres, hvilke metoder som skal brukes og bidra med utkjøring av materiell og utstyr.

I dagens Adresseavisa leser vi om prosjektlederen som er ansatt for å bygge sti langs Nidelva. Det er nok nødvendig for å få det prosjektet i havn. Jeg tror man må gjøre noe lignende for å sikre nødvendig kapasitet i arbeidet med det totale stinettet. For befolkningen totalt sett er det viktigere enn et signalprosjekt langs Nidelva.


TT har god dialog med kommunen, men vi må ikke tillate at den gode planen får politikerne til å tro at resultatene kommer av seg selv. Vår oppfordring til kommunen er derfor:

  • Sats på et godt vedlikeholdt og robust stinett i Trondheimsmarka. De som har gått mye på tur i marka under lang tid opplever at stinettet aldri har vært så slitt som det er nå. Det viser at det er mye brukt, og det er flott.  Flere innbyggere, mer aktivitet, flere syklister og økt nedbørsmengde har gjort at slitasjen har økt de siste tiårene.

    Det øker behovet for tiltak for å vedlikeholde utslitte stier. Dette krever en økt innsats, både drift og investeringsmidler er nødvendig for å reparere ødelagte stier, oppgradere noen av dem til dagens og framtidens bruk, og sørge for økt kapasitet på vedlikehold, slik at forfallet stoppes, og man får tatt igjen etterslepet på vedlikehold.

    Planen for friluftsliv og grønne områder har lange lister på gode tiltak, men det tar lang tid å fullføre planen med dagens bevilgninger. Vi mener det minimum kreves fem millioner i årlige midler for å komme opp på det nivået planen skisserer.  Hvis vi gjør dette vil det også være mulig å involvere frivillige organisasjoner på en måte som gjør at pengene rekker enda lenger.

Hvis du har spørsmål, kommentarer eller innspill til oss om dette eller andre saker, så vil vi gjerne høre det. Hør også gjerne av deg hvis du har et ønske om å bidra, men ikke helt finner det på nettsidene. Kontakt meg da på epostadresse frode.bergrem@tt.no

Mvh

Frode Støre Bergrem
Daglig leder 
Trondhjems Turistforening